What causes diarrhea

What causes diarrhea – What to eat with diarrhea